WELKOM » KERKDIENSTEN

Kerkdiensten

Iedere zondag zijn er twee kerkdiensten, namelijk 's-morgens en 's-avonds. Daarnaast zijn er een paar keer per jaar ook op andere dagen kerkdiensten, zoals met Christelijke feestdagen, bid en dank-dag en andere bijzondere gelegenheden. In de kerkdienst wordt er stil gestaan bij wat God tegen ons te zeggen heeft. Dit gebeurd middels de Schriftlezing, het zingen van Psalmen, gebed en de preek. Daarna wordt er aan het eind van de dienst een Zegen over de gemeente uitgesproken.

Op zondagmorgen is er dienst om 10.00 uur en op zondagavond is er een dienst om 18.30 uur.

Voor iedereen ligt er een psalmboekje klaar om te gebruiken tijdens de eredienst. Graag na de dienst weer terugleggen.

De stoelen in het gebouw staan zodanig opgesteld  zodat men kan zien dat alles om het Woord van God draait. De kerkgangers in de stoelen hebben vrij zicht op de kansel-Bijbel. De Bijbel ligt op de avondmaalstafel op een katheder. Dat geeft duidelijk aan dat het Woord van God een prominente plaats inneemt in de kerkdienst.

De Bijbel vermeld het heel duidelijk, voor ons tot troost en bemoediging, in Lukas 11:18:

“Zalig zijn zij die het Woord van God horen en het bewaren”.

En tegelijkertijd de woorden uit Johannes 3:16:

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.