WELKOM » LAATSTE NIEUWS

Persconferentie coronavirus 14 januari 2022

Op vrijdag 14 januari 2022 was er weer een persconferentie. 
Mark Rutte en minister Ernst Kuipers waren op televisie.
Ze vertelden over hoe het nu gaat met het coronavirus.

De belangrijkste dingen leggen we uit.

Veel mensen met corona

Er zijn nog veel mensen besmet met corona.
Daarom is het erg druk in de ziekenhuizen.
Er zijn veel mensen ziek. Zij kunnen niet werken.

Toch kan er meer open. Maar niet alles.
Vanaf zaterdag 15 januari zijn er nieuwe regels.
 Onderwijs

Mbo, hbo en universiteiten gaan weer open.

Cultuur

U mag weer naar toneelles of muziekles.
Binnen en buiten. 
Maar zonder publiek.
Vanaf 18 jaar is binnen en buiten een coronatoegangsbewijs verplicht.

Sport

Sporten mag weer, binnen en buiten. 
Sportwedstrijden mogen ook. Alleen binnen de eigen club.
Sporters vanaf 18 jaar moeten bij binnen sporten een coronatoegangsbewijs hebben.
Publiek is niet welkom bij sport.

Winkels

Winkels zijn tot 5 uur ’s middags open.

Noodzakelijke winkels  zijn open tot 8 uur ‘s avonds.
Bijvoorbeeld zoals supermarkten en drogisterijen

In winkels is een mondkapje verplicht.
En 1,5 meter afstand houden.
Er mogen niet te veel mensen in een winkel.

  Contactberoepen

  Kappers, nagelstudio’s  en sekswerkers mogen weer werken.
  Tot 5 uur ‘s middags.

   Wel open

   Tankstations, apotheken, bibliotheken, rijscholen, de notaris of advocaat zijn gewoon open.

   Uitgaan

   Cafés en restaurants blijven dicht.
   Bestellen en afhalen mag wel.

   Bioscopen, musea, theaters en concertzalen blijven dicht. 

   Mondkapjes

   Advies: draag een mondkapje als u geen 1,5 meter afstand kunt houden.
   Bijvoorbeeld in winkelstraten. Maar ook op het werk.
   Draag een wegwerpmondkapje.
   Liever geen stoffen of zelfgemaakt mondkapje.

   Quarantaine

   Had u contact met iemand die corona heeft?
   En had u korter dan 8 weken geleden zelf ook corona? 
   Of kreeg u uw 3e prik meer dan een week geleden?
   Dan hoeft u niet meer thuis te blijven.
   Als u geen klachten heeft.

   Ouderen

   Bent u 70 jaar of ouder?
   Beperk contact met anderen. Ook met kinderen.
   Houd 1,5 afstand.

   Andere regels

   • Houd overal 1,5 meter afstand van anderen.
   • Blijf thuis als u klachten heeft. Doe een zelftest.
    Is die positief? Doe dan een test bij de GGD.
   • Ontvang thuis niet meer dan 4 mensen van 13 jaar of ouder.
   • Ga per dag maar 1 keer op bezoek.
   • Gaat u op bezoek? Doe dan eerst een zelftest.
   • Advies voor buiten: niet meer dan 4 mensen samen.
    Dit geldt voor mensen ouder dan 13 jaar.
   • Werk thuis. Ga alleen naar het werk als het moet.
     

   Niet vergeten

   • Was vaak uw handen.
   • Hoest en nies in uw elleboog.
   • Geef niemand een hand.
   • Zorg af en toe voor frisse lucht in huis.

   Volgende stap

   Deze regels gelden tot 25 januari.
   Dan kijkt het kabinet hoe het gaat.
   En of er dan meer open kan.

   Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten

    

   Dit protocol is opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en behoeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.

   Protocol is aangepast op 22 september 2021. Daarnaast is onderstaand advies van belang:

   Basisregels

   De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.

   In lijn met het advies van de overheid is samenzang mogelijk. Wel benadrukt de overheid dat ventilatie een belangrijk punt van aandacht blijft. 

   Kort samengevat:

   • kerkdiensten (ook huwelijksvoltrekkingen en uitvaarten): afstand houden en goede ventilatie 
   • groepen buiten: geen beperking

   Let op: deze voorschriften kunnen worden bijgesteld. Het is van belang dat u de maatregelen vanuit de overheid blijft volgen. De richtlijnen van de Protestantse Kerk worden daar voortdurend op aangepast. 

   Gebruiksplan

   Dit protocol biedt hiervoor een belangrijk handvat, tegelijkertijd is het niet allesomvattend. De situatie in iedere gemeente en elk kerkgebouw is tenslotte anders. Daarom is het gebruik van gezond verstand van even groot belang.

   Leg de concrete vertaling van dit advies voor uw kerkgebouw vast in een gebruiksplan/notitie.

   Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen. Deze maatregelen zijn te vinden via rijksoverheid.nl

   Preambule
   Het is de bedoeling dat per gemeente de onderstaande aandachtspunten worden ingevuld c.q. beschreven zoals dit binnen uw lokale context passend is. 

   1. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een gebruiksplan naar aanleiding van dit protocol. In dit gebruiksplan worden de keuzes van de kerkenraad vastgesteld ten aanzien van de mogelijkheid om ‘gepaste afstand’ te bewaren en eventueel ruimte voor kerkgangers die liever 1,5 meter afstand willen aanhouden.
   2. Het gebruiksplan van de gemeente geldt voor alle activiteiten in en rond het kerkgebouw.
   3. Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle kerken, predikanten, werkers in de kerk, vrijwilligers en bezoekers. 
   4. Predikanten, werkers in de kerk, vrijwilligers en bezoekers houden zich aan de voorschriften van het RIVM. 

   De eredienst

   Voor en na de kerkdienst 

   • Aanstellen coördinatoren: Voor iedere viering dienen één (of meer) coördinator(en) te worden aangesteld. Deze coördinatoren zien toe op de maatregelen die getroffen zijn. Zij geven aan waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen. Overweeg deze personen hesjes
   • Let op: er dient bij de ingang van de kerk één persoon (coördinator) te staan die mensen begroet en eventueel vraagt naar de gezondheid. Mensen met corona-gerelateerde klachten mogen de kerk niet bezoeken. Daarnaast is het van belang dat de coördinatoren ook duidelijk aangeven hoe een en ander werkt bij de garderobe: waar kunnen de jassen worden opgehangen, hoeveel mensen kunnen dit gelijktijdig doen, enz.
   • Binnenkomst en uitgang van het kerkgebouw: Geef duidelijk aan welke ingangen, welke looproutes, welke uitgangen worden gebruikt. Zorg voor desinfecterende middelen bij ingang en bij toiletten. Denk na over het al dan niet gebruiken van garderobes.
   • Gebruik overige ruimtes in en rondom kerkgebouwen: In het gebruiksplan dienen ook alle overige ruimtes in en rond het kerkgebouw te worden opgenomen. Ook voor het gebruik van deze ruimtes zijn de voorschriften van het RIVM van toepassing. 
   • Hygiëne/reinigen: Besteed in het gebruiksplan afzonderlijke aandacht aan hygiëne en veiligheid: stel een reinigingsplan op voor het kerkgebouw en de nevenruimtes (door wie, hoe vaak). Bijzondere aandacht is noodzakelijk voor keukens en sanitaire voorzieningen.
    Wat betreft het reinigen van het kerkgebouw/de kerkzaal is het belangrijk dat wordt vastgelegd hoe de kerkzaal wordt gereinigd. Denk aan afnemen van stoelen/banken, deurklinken, lessenaar, microfoons, enz. Ook goede ventilatie is belangrijk.
   • Gebruik toiletten: Het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum beperkt worden. Toiletten dienen na afloop van iedere kerkdienst te worden schoonmaakt. Zorg voor zover mogelijk voor extra reinigingsmiddelen zoals hygiënedoekjes die bezoekers kunnen gebruiken voor deurklinken en toiletbrillen.

   De kerkzaal 
   Uitgangspunten bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal zijn: 

   • Tussen kerkgangers dient gepaste afstand gewaarborgd te worden. 
   • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Onder een huishouden verstaat het RIVM echtgenoten, geregistreerde partners of andere levensgezellen en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres wonen. Woongroepen, tehuizen en studentenhuizen vormen dus niet één huishouden.
   • Voor iedere kerkganger dient helder te zijn waar hij/zij kan zitten. Geef dit duidelijk aan. 
   • Er dienen voor iedere viering één (of meer) coördinator(en) te worden aangesteld die toezien op de maatregelen die getroffen zijn en aangeven waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen. Overweeg deze personen ook hesjes te geven zodat zij duidelijk herkenbaar zijn.

   Verder is bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal belangrijk dat: 

   • Er goed geventileerd wordt. Zie ook eerstehulpbijventilatie.nl;  
   • Aandacht gegeven wordt aan looppaden/routes;
   • Alle betrokkenen in de eredienst (voorgangers, lectoren, ouderlingen, muzikanten, kosters, enz.) ook tijdens de dienst gepaste afstand bewaren. 
   • Het gebruiksplan de procedure voor het verlaten van het kerkgebouw beschrijft. Laat de procedure uitvoeren door de daarvoor aangewezen coördinator. Geef bijvoorbeeld aan welke rij als eerste de kerkzaal kan verlaten, zo mogelijk via verschillende uitgangen. Vermijd elkaar kruisende stromen, bij het inkomen/verlaten van de kerk, en bij garderobes en toiletten. 
   • Indien nodig met markeringen aangegeven wordt hoe en waar mensen kunnen wachten voordat zij de kerk in kunnen; 
   • In het gebruiksplan ook afspraken opgenomen worden over het reinigen van de kerkzaal na afloop. Denk hierbij aan deurklinken, lessenaars, spreekstoel, microfoons, stoelen/ banken, enz. 

   De kerkdienst
   In en rond de kerkdienst is er nog een aantal aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden, zoals: 

   • Gemeentezang: In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk. Wel benadrukt de werkgroep zingen dat ventilatie een belangrijk punt van aandacht blijft. 
   • Collecte: vanwege de huidige coronamaatregelen (nadruk op hygiëne) wordt het doorgeven van collectezakken, avondmaalsbekers of - borden afgeraden
   • Kinderopvang, kindernevendienst, jeugdwerk: zie protocol voor het jeugdwerk.

   Bijzondere vieringen en bediening van sacramenten 

   Bediening van sacramenten

   • Avondmaal: dit kan gevierd worden mits aan alle voorschriften wordt voldaan. Dat betekent een bekertje per persoon en het brood afnemen van een schaal in plaats van aanreiken.
   • Doop:Alhoewel de gepaste afstand tussen mensen gewenst is , kan een voorganger  bepaalde liturgische handelingen verrichten zonder deze afstand te handhaven. Het gaat om dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks (in)zegening en ziekenzalving. 
   • Zegenen: Alhoewel gepaste afstand tussen gewenst is, kan een voorganger  bepaalde liturgische handelingen verrichten zonder deze afstand te handhaven. Het gaat om dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks (in)zegening en ziekenzalving.

   Voor huwelijksvoltrekkingen en uitvaarten gelden dezelfde voorschriften als de eredienst.

   Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten

   Specifieke aanwijzingen voor bijeenkomsten anders dan kerkdiensten, zoals:

   • De dagelijkse voortgang van het gemeentewerk door de kerkenraad, colleges, werk- en taakgroepen
   • Jeugdwerk
    Zie protocol jeugdwerk.
   • Groepswerk (bijvoorbeeld kringenwerk, activiteiten in het kader van vorming en toerusting etc.)
   • De verkiezing van predikanten en de voorbereiding van deze verkiezing
   • De verkiezing van ouderlingen en diakenen en de voorbereiding van deze verkiezing
   • De bemiddeling in conflicten (door bijvoorbeeld visitatie en/of classispredikant)
   • Kerkelijke rechtspraak

   Bij andere kerkelijke bijeenkomsten (vergaderingen, catechese etc.) is ook ‘gepaste afstand’ houden de richtlijn. Heeft een bijeenkomst het karakter van een evenement dan gelden de maatregelen van de landelijke overheid. 

   Voor al deze activiteiten geldt dat ze, waar het het gebruik van het kerkgebouw betreft, moeten voldoen aan de richtlijnen in het gebruiksplan. Ook voor externe huurders van het kerkgebouw gelden deze richtlijnen. Voor bijeenkomsten in de thuissituatie gelden de algemene richtlijnen van het RIVM.

   Slotbepaling

   Dit protocol is in opdracht van het moderamen opgesteld door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en ter informatie voorgelegd aan het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO).

   Voor vragen kunt u contact opnemen met dienstenorganisatie, via (030) 880 18 80 of een mail naar info@protestantsekerk.nl. Voor actuele informatie en praktische toepassingen kunt u de website van de Protestantse Kerk raadplegen: protestantsekerk.nl/corona.