WELKOM » LAATSTE NIEUWS » Corona-virus

KERK EN CORONA

6 oktober 2020

 

De plotselinge stap terug naar 30 mensen in de eredienst roept verbazing op. Secretaris van het CIO, Daniëlle Woestenberg: „Er moest nú een interventie komen.”

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) is traditiegetrouw een van de overlegpartners in het gesprek tussen minister Ferd Grapperhaus en de kerken. Namens het CIO nam ook secretaris Woestenberg maandag deel aan het overleg, dat leidde tot een dringend advies om het aantal bezoekers in de erediensten terug te brengen tot dertig personen.

De nieuwe, vergaande afspraken hebben veel mensen verrast. Kwamen deze er vanwege de ophef over Staphorst?

„Al vorige week na de persconferentie hebben we in het CIO besloten dat er een nieuw, inmiddels vierde, communiqué moest komen. Daar wilden we deze week over vergaderen. De belangrijkste factor hierbij is de snelle opleving van het virus. We zitten wat de verspreidingsratio betreft weer op het niveau van maart. We hebben daarom een consistente lijn willen kiezen, door ook in onze aanbevelingen terug te gaan naar de situatie van maart.

Tegelijk zagen wij in de loop van vorige week op sociale media steeds meer weerstand tegen vrijheden van kerken ontstaan. Daar kwam de berichtgeving over de diensten in Staphorst bij. We merkten dat de maatschappelijke en politieke verontwaardiging heel groot was. Ook vanuit een hoek die de kerken doorgaans goed gezind is, zoals de CU en het CDA. CU-leider Segers, die nu oproept tot maatwerk voor kerken, nam zondag op Twitter afstand van de situatie in Staphorst. Door deze ontwikkelingen is de invulling van het communiqué maandag vrij snel scherper geworden dan wij vorige week voor ogen hadden.”

Waarom is maatwerk geen optie meer? Er zijn vrijwel geen besmettingen in kerken. En verschillende theaters in het land ontvangen nog honderden bezoekers.

„Maatwerk is zeker een optie, waar we serieus naar kijken. Dit advies geldt nu voor oktober, maar we hopen zo snel mogelijk op meer maatwerk. Wat we te allen tijde willen voorkomen, is dat uiteindelijk de burgemeester of boa gaat bepalen welke mensen in de kerk mogen komen. We vinden dat de kerk daarin aan zet is. Maar om die vrijheid te kunnen borgen, zijn er afspraken nodig. Heldere criteria, bijvoorbeeld over welke invloed samenzang heeft op de anderhalve meter regel. We werken heel hard aan zulke criteria, maar dat kost wel tijd. En die hadden we op dit moment niet, gezien de besmettingscijfers die in lijn liggen met maart. Er moest nú een interventie komen.”

Een heel aantal gemeenten zal zich overrompeld voelen door dit advies. Zijn zij wel voldoende vertegenwoordigd maandag?

„Naast het CIO waren ook vertegenwoordigers van verschillende kerkgenootschappen, van evangelische tot reformatorische, bij het overleg aanwezig. Dat gesprek is zorgvuldig verlopen. We hebben eerst gezamenlijk, met acht personen, vooroverleg gehad. Daarna heeft de minister in drie kwartier via een videoverbinding zijn observaties gedeeld. We hebben vervolgens een voorstel opgesteld, en daarna opnieuw overlegd met de minister. Ik geloof dat daarbij alle mogelijkheden eerlijk zijn besproken: ook grotere groepen of het toepassen van maatwerk.

Volgens mij is de conclusie dat er weinig draagvlak is voor deze nieuwe adviezen wat te kort door de bocht. Op het grondvlak van de kerken is een grote en heel begrijpelijke behoefte aan viering en samenkomen. Die spanning is er vanaf het begin, en die loopt alleen maar op. Net zoals dat in de samenleving gebeurt. Mensen ervaren veel inconsistenties in een geheel van complexe maatregelen, en dat voelt niet meer logisch. Tegelijk zien we bij kerkbestuurders wel veel behoedzaamheid, en ook begrip voor deze afspraken. Het is mooi dat kerken nu geen besmettingsbron zijn, maar laten we onze zegeningen tellen en beseffen dat ze dat wel kunnen worden.”

Het communiqué noemt de situatie in Staphorst een „exces.” Doet zo’n woord werkelijk recht aan een gemeenschap die zich aan de overheidsrichtlijnen heeft gehouden?

„Om eerlijk te zijn, vind ik dat een semantische discussie. We wilden er niets meer mee zeggen, dan dat de situatie van Staphorst vanuit het geheel van de kerken uitzonderlijk is. Dat er zo’n grote groep mensen samenkomt, die ook nog eens aan samenzang doet, zonder mondkapjes – dat is niet hoe het er in de meeste kerken aan toegaat. Dát wilden we aangeven. Juist ook richting een gemiddelde Amsterdammer, die weinig van de kerk weet en denkt dat dit is wat er in alle kerken momenteel gebeurt.

Ik begrijp goed dat de gemeente in Staphorst inconsistentie ervaart; ze houden zich aan de regels. Iedereen die iets van kerken weet, weet ook dat men in Staphorst niets anders deed dan in de afgelopen drie maanden. Toch is die situatie nu opeens nieuwswaardig; dat heeft te maken met de veranderde maatschappelijke context. Het virus is terug, en breed in de samenleving gelden weer restricties vergelijkbaar met die van maart. Dat vraagt ook een signaal vanuit de kerken.”

Vrijdag vindt opnieuw overleg plaats tussen de kerken en Grapperhaus. Komt de hoop van Segers uit dat dan alsnog maatwerk voor kerken mogelijk wordt?

„We doen ons uiterste best, dat is alles wat ik er nu over kan zeggen. Ik hoop dat die ruimte er zo spoedig mogelijk weer kan komen, maar dat heeft tijd nodig. Die tijd krijgen we hopelijk door nu gezamenlijk even pas op de plaats te maken.”

Symptomen COVID-19

Klachten die veel voorkomen:

 • Koorts 
 • Luchtwegklachten zoals hoesten
 • Verkoudheid
 • Niezen
 • Kortademigheid

Belangrijk: als je verkoudheidsklachten met koorts hebt en/of benauwdheid, moet iedereen in het huishouden thuisblijven. 

 

Wanneer bel je je huisarts?

Bel de huisarts wanneer de klachten verergeren:

 • Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk
 • U bent ouder dan 70, hebt een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts

Belangrijk: ga niet naar de huisarts toe, maar bel de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

 

6 augustus  Protocol kerkdiensten en andere bijeenkomsten.

                      De dienstenorganisatie heeft een protocol opgesteld voor kerkdiensten en andere bijeenkomsten in een                                                anderhalve meter samenleving. De concrete invulling hiervan behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad                          en behoeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling. (Zie ook bestuursmededelingen - protocol                                      kerkdiensten) Het complete protocol leest u hier : 

                      https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/

 

7 mei             Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot en met 31 mei 2020 uitsluitend online                                       kerkdiensten te verzorgen. Vanaf 1 juni kunt u kerkdiensten gaan houden waar maximaal 30 mensen bij aanwezig                               mogen zijn. (inclusief predikant en ambtsdragers)

                       De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling                                     anderhalve meter afstand genomen kan worden. Het is aan te raden om in de maand juni van deze mogelijkheid                                 gebruik te maken om zo te oefenen voor het kerk-zijn in een anderhalve meter setting. Het lijkt er namelijk op dat                                 vanaf 1 juli 100 mensen zijn toegestaan bij een religieuze bijeenkomst.  

 

6 mei              Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot en met 30 juni 2020 uitsluitend online                                      kerkdiensten te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn.                            Houd anderhalve meter afstand.

                        De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling                                    anderhalve meter afstand genomen kan worden. Toch raadt het moderamen aan om uitsluitend online vieringen te                            verzorgen. 

                        Ook voor andere bijeenkomsten - zoals bijvoorbeeld catechese of vergaderingen - raadt het moderamen aan om                                  voor een online ontmoeting te kiezen. Dit geldt ook voor jeugdwerk (ook in basisschoolleeftijd). Alleen zo kunnen                                gemeenten zoveel mogelijk de mobiliteit verminderen en de fysieke ontmoeting vermijden. Dit is nodig om de                                      verspreiding van het virus tegen te gaan.

 

1 mei              Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot 20 mei 2020 uitsluitend online kerkdiensten                            te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Houd                                          anderhalve meter afstand.

                        De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling                                    anderhalve meter afstand genomen kan worden. Toch raadt het moderamen aan om uitsluitend online vieringen te                            verzorgen met alleen de mensen die hiervoor noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. 

                        Ook voor andere bijeenkomsten - zoals bijvoorbeeld catechese of vergaderingen - raadt het moderamen aan om                                  voor  een online ontmoeting te kiezen. Dit geldt ook voor jeugdwerk (ook in basisschoolleeftijd). Alleen zo kunnen                              gemeenten zoveel mogelijk de mobiliteit verminderen en de fysieke ontmoeting vermijden. Dit is nodig om de                                      verspreiding van het virus tegen te gaan.

 

1 april                Zoals gisteren van regeringswege is afgekondigd worden de maatregelen die genomen zijn om de corona crisis                                    het hoofd te kunnen bieden, verlengd tot en met 28 april. Alle eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht!

 

26 maart           Beste gemeenteleden,

                           In deze tijd waarin het coronavirus om zich heen grijpt, is allereerst van ons allen gebed nodig. Gebed en                                               verootmoediging voor onze Schepper. Hij is de machtige. We zijn klein en afhankelijk in de situatie, die is ontstaan.                             We bidden van harte om Gods nabijheid en bescherming. We zullen dan ook de adviezen van onze overheid zo                                     strikt mogelijk volgen.

                           Inmiddels heeft de regering alle bijeenkomsten en evenementen afgelast tot 1 juni. Dit betekent dat tot en met 1e                               Pinksterdag 31 mei alle kerkdiensten, ook die waar minder dan 100 kerkgangers komen, zijn verboden. Ook alle                                   kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen kunnen niet doorgaan. Alleen zo kunnen kerken waar mogelijk de                                         mobiliteit verminderen en de fysieke ontmoetingen vermijden, nodig om de verspreiding van het virus tegen te                                     gaan.

                           Wat kun je zelf doen?

                           De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding  van het coronavirus te voorkomen:

                            - Was je handen regelmatig

                            - Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

                            - Gebruik papieren zakdoekjes 

                            - Geen handen schudden

                            - Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

   

  23 maart       Om mensen te bemoedigen in deze moeilijke tijd van onzekerheid omtrent gezondheid vanwege het coronavirus,                                 vindt u hierbij de link van de meditatie gehouden door ds. W. Stijf. Het geheel wordt muzikaal omlijst met muziek van                         Johann Sebastian Bach door de musici van Ars Musica. Dit is gisteren opgenomen in de Bethelgemeente.

                          https://www.youtube.com/watch?v=VG79yTnvRR4

   

  21 maart       Morgenmiddag wordt er door een groep muzikanten een muzikaal meditatief moment opgenomen in de kerkzaal van                         Bethel. Ook ds. Stijf zal een korte meditatie houden.

                         De uitzending van het meditatief moment zal via een link op onze website te beluisteren zijn via You tube. De link zal                           vanaf 19.30 op deze site te zien zijn.

                         Dit meditatief moment is bedoeld om iedereen een hart onder de riem te steken nu er bijna geen sociaal contact                                 meer met elkaar kan zijn.

                         Houdt deze website in de gaten.

   

  17 maart       Het bestuur heeft besloten om aanstaande zondag 22 maart geen erediensten te houden. Dit i.v.m. de toegenomen                           kansen om besmet te raken met het coronavirus. Wel is het mogelijk om een dienst in Meeuwen te beluisteren, zie                             hierna;

                         Zondag, de vijfde Lijdenszondag, zal er vanuit het kerkgebouw in Meeuwen live om 10.00 uur een dienst van Woord                             en Gebed, worden uitgezonden voor de kerktelefoon en voor internet. Voor het volgen van de dienst via internet kan                           dit middels de website van Kerkomroep.nl. Inloggen kan onder Meeuwen en daarna onder de Hervormde kerk te                               Meeuwen en Hagoort. Deze dienst waarin ds. W. Stijf hoopt voor te gaan kent een wat andere liturgie, maar zal                                   bestaan uit Geloofsbelijdenis, Schriftlezing, preek en gebeden. De Schriftlezing is Psalm 121, waar we de woorden                             horen uit het 2de vers: Mijn hulp is van de HEERE, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft.

   

  10 maart                Update van de PKN omtrent het coronavirus. Klik voor meer informatie op deze link :

                                   https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/